Voorraad beheersen met kamban systeem

Het toegankelijk houden van de huisartsenzorg vraagt continu afstemmen op de zorgomgeving en de patiënten. Wat gebeurt er in de maatschappij, hoe veranderen de regels en aan welke verwachtingen moet uw huisartsenpraktijk voldoen? Welke zorg hebben de patiënten nu nodig, maar even zo belangrijk: wat vraagt de toekomst van de huisartsenzorg? Hoe zorgt u dat uw praktijkteam voorbereid is op veranderingen in de toekomst? Dit vraagt om continu leren en verbeteren hoe het efficiënter en effectiever kan. Degro ACT ondersteunt huisartsenpraktijken in de transitie naar een flexibele, efficiënte organisatie.

Doelstelling van het traject

Degro ACT begeleidt uw huisartsenpraktijk naar een lerende en continu verbeterende organisatie. Uw team gaat gezamenlijk het proces aan om met elkaar verbeterpunten te signaleren, deze stap voor stap door te voeren en nieuwe werkwijzen te borgen. Het uiteindelijke doel: uw huisartsenpraktijk is door efficiënt inspelen op veranderende omstandigheden continu in staat om optimale zorg te leveren aan patiënten en het werkplezier onder medewerkers hoog te houden.

Aanpak van het traject

De toepasbaarheid in de praktijk staat centraal bij Degro ACT. Uw team van medewerkers bepaalt zelf het plan, signaleert eigen verbeterpunten en prioriteert deze. Dit vergroot het draagvlak voor de keuzes die gemaakt worden en zorgt voor bewustwording van de investering die het traject vraagt van medewerkers. Het maakt dat de inhoud van het traject naadloos aansluit bij de huidige status en tegelijkertijd gericht is op groei en verbetering van de praktijkvoering in de toekomst. De adviseur van Degro ACT begeleidt uw huisartsenpraktijk gedurende dit proces.

Vaste onderdelen van de aanpak zijn:
  • Oriënterend gesprek om de vraag en ambitie helder te krijgen.
  • Workshop Lean werken in de huisartsenpraktijk.
  • Een plan op hoofdlijnen voor de komende drie jaar.
  • Een concreet verbeterplan voor het komende jaar.
  • De praktijk werkt op een agile manier, zodat verbeterpunten echt uitgevoerd en geborgd worden.

Resultaat

Degro ACT heeft in eerdere trajecten bij huisartsenpraktijken onder andere succes geboekt op het gebied van:

  • Het vereenvoudigen en foutbestendig maken van het voorraadbeheer. Het resultaat is dat medewerkers meer zicht hebben op de voorraad. Ook is, zonder overvloedige voorraad, altijd voldoende voorraad aanwezig. De assistentes hebben tot 70% minder tijd nodig voor het voorraadbeheer.
  • Het in kaart brengen van alle taken, bevoegdheden, kennis en vaardigheden van medewerkers. Het resultaat is een vastgestelde, standaardwerkwijze. Bij uitval van een medewerker is vervanging op voorhand bekend en getraind. Daarnaast is voldoende informatie beschikbaar om de taken juist uit te voeren. Dit zorgt voor rust in de praktijk en borging van de continuïteit van de zorg.
  • Het verbeteren van de samenwerking in de huisartsenpraktijk en in relatie tot andere zorgverleners en/of leveranciers. Het resultaat is transparantie in afspraken, duidelijkheid over lopende samenwerkingen en optimale patiëntenzorg. Zorgverleners die makkelijk in contact komen met elkaar en soepel samenwerken, leveren gezamenlijk betere zorg voor de patiënten in de praktijk.
  • Het houden van dag- en weekstarts. Het resultaat is meer efficiëntie en effectiviteit in de samenwerking, doordat medewerkers beter op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden en de gang van zaken. Coaching op deze gezamenlijke overleggen zorgt voor meer duidelijkheid en structuur in de dagelijkse praktijk.

Maatwerk

Het gehele traject met Degro ACT is altijd maatwerk. Het start met een oriënterend gesprek. Hierop volgt een voorstel op maat, volledig afgestemd op de stand van zaken en de behoeftes in uw huisartsenpraktijk. De volledige doorlooptijd is onder andere afhankelijk van de ambities en de ontwikkelruimte in de praktijk. In de regel neemt een traject minimaal enkele maanden in beslag, waarbij met regelmaat begeleiding is.

Casus: Verbeteren van het uitslagenproces